Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH ngày 05/01/2016 trả lời Công văn số 3784/BHXH-BT ngày 02/10/2015 của BHXH Việt Nam về việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN như sau:

 

CV 25-LDTBXH-BHXH 2016 ve hoan tra dong trung.jpg