Công văn số 2048/BHXH-VP ngày 05/07/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. 

Theo đó: từ nay người dân đã cài VNeID có định danh điện tử mức độ 2 và đề nghị sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện TTHC về BHXH, BHYT tại Trung tâm hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BHXH thay cho thẻ Căn cước công dân "tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó"

Như vậy: người dân khi đến giao dịch với cơ quan BHXH có thể sử dụng VNeID thay cho thẻ CCCD.

Xem CV 2048/BHXH-VP của BHXH Việt Nam về sử dụng VNeID khi nộp hồ sơ tại BHXH

 

2048 BHXHVN 2023 VneID BHXH PL1.jpg

2048 BHXHVN 2023 VneID BHXH PL2.jpg