Mẫu D04h-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH
 ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN

Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hôm nay, ngày ...../....../2020, tại Bảo hiểm xã hội ............ tiến hành làm việc về việc thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động đối với Công ty TNHH NSV, cụ thể như sau:

I. Thành phần

1. Đại diện Bảo hiểm xã hội .................:

- Ông: ..................            - Chức vụ: .................;

- Ông: ..................            - Chức vụ: Chuyên viên.

2. Đại diện Công ty TNHH NSV:

- Ông: ..................            - Chức vụ: Giám đốc;

- Bà: .........................       - Chức vụ: Phụ trách về BHXH của đơn vị.

II. Nội dung

1. Tình hình đơn vị

1.1. Tổng số lao động của đơn vị: ………………… người. Trong đó:

a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở đơn vị khác: …… người.

b) Số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị: …….. người  (trong đó có 33 LĐ đang nghỉ TS, 01 lao động nghỉ không lương).

c) Số lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN nhưng chưa tham gia đầy đủ từ tháng 4/2018 là: 02 lao động gồm:

- Nguyễn Thị A, mã số BHXH 0123456789

- Lê Vũ C, mã số BHXH ...............

1.2. Tiền lương:

a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: ………………………………

b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động: …………………….

1.3. Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả kiểm tra các lao động đề nghị truy đóng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra đối với người lao động chưa được đơn vị thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị A, mã số BHXH 0123456789:

Từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018, bà A ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng (số HĐ: ......./2018 có thời hạn từ 03/01/2018 đến 31/03/2018) với mức lương 4.260.000đ, đơn vị đã báo tăng lao động tham gia BHXH cho bà A từ 01/2018 đến hết 03/2018 theo quy định. Tháng 04/2018 cơ quan BHXH đã tự động báo giảm lao động có hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

Ngày 01/04/2018, bà A có ký HĐLĐ số ......./2018 thời hạn từ 01/04/2018 đến 30/04/2020.Tháng 07/2018, bà A  nghỉ việc theo Quyết định số ......... ngày 21/06/2018 kể từ ngày 21/06/2018.

Căn cứ theo bảng chấm công, bảng lương từ tháng 04/2018 đến tháng 06/2018 và quyết A thuế năm 2018, trong thời gian từ tháng 04/2018 đến 06/2018, bà A không nghỉ quá 14 ngày làm việc/tháng. Như vậy, bà A thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ tháng 04/2018 đến hết tháng 06/2018, mức lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 4.260.000 đồng.

- Bà Lê Vũ C, mã số BHXH ...............:

Từ tháng 05/2018 đến tháng 07/2018, bà C ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng (số HĐ: ....../2018 có thời hạn từ 03/05/2018 đến 31/07/2018) với mức lương 4.260.000đ, đơn vị đã báo tăng lao động tham gia BHXH cho bà C từ 05/2018 đến 07/2018 theo quy định. Tháng 08/2018 cơ quan BHXH đã tự động báo giảm lao động có hợp đồng lao động dưới 03 tháng. Khi phát hiện ra lao động chưa tham gia do bị giảm, đơn vị đã báo tăng lao động kể từ tháng 01/2020.

Ngày 01/08/2018, bà C có ký HĐLĐ số ......../2018 thời hạn từ 01/08/2018 đến 31/08/2020. Ngày 21/01/2019, bà C nghỉ chế độ thai sản đến hết ngày 20/07/2019 do sinh con ngày 31/01/2019 (Trích lục khai sinh số ....../TLKS-BS ngày 18/02/2019 do UBND Thị trấn Chi Đông cấp), sau đó tiếp tục làm việc tại đơn vị đến nay.

Căn cứ theo bảng chấm công, bảng lương các tháng từ tháng 08/2018 đến tháng 01/2019 và từ tháng 08/2019 đến nay và quyết toán thuế năm 2018, 2019, trong khoảng thời gian từ 01/08/2018 đến 21/01/2019 và từ 21/07/2019 đến nay, bà C không nghỉ quá 14 ngày làm việc/ 1 tháng. Như vậy, bà C thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ tháng 08/2018 đến nay. Căn cứ vào Quyết định nâng lương số 01/01/2019 ngày 02/01/2019, mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của bà C từ tháng 08/2018 đến nay như sau:

+ Từ tháng 08/2018 đến tháng 12/2018: 4.260.000 đồng.

+ Từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2019: 4.473.000 đồng.

+ Từ tháng 02/2019 đến tháng 07/2019: người lao động nghỉ thai sản

+ Từ tháng 08/2019 đến tháng 12/2019: 4.773.000 đồng.

3. Ý kiến của cơ quan Bảo hiểm xã hội ................

Căn cứ vào kết quả kiểm tra trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục kê khai BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho các lao động sau:

- Bà Nguyễn Thị A, mã số BHXH 0123456789: từ tháng 04/2018 đến 06/2018, mức lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 4.260.000 đồng.

- Bà Lê Vũ C, mã số BHXH ...............: từ tháng 08/2018 đến 12/2019, mức lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là:

+ Từ tháng 08/2018 đến tháng 12/2018: 4.260.000 đồng.

+ Từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2019: 4.473.000 đồng.

+ Từ tháng 02/2019 đến tháng 07/2019: người lao động nghỉ thai sản

+ Từ tháng 08/2019 đến tháng 12/2019: 4.773.000 đồng.

4. Ý kiến của Công ty TNHH NSV

Do sơ xuất nên đơn vị đã không đối chiếu để kịp thời báo tăng lao động cho ........ lao động ở trên, tuy nhiên, hàng tháng đơn vị chúng tôi vẫn trích đóng vào quỹ Bảo hiểm đầy đủ số tiền Bảo hiểm phải nộp của công ty và người lao động. Do vậy chúng tôi kính đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN do chưa đóng đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Công ty chúng tôi xin rút kinh nghiệm và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau được các bên nhất trí thông qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giữ 01 bản, Công ty TNHH NSV giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ                                                     ĐẠI DIỆN BHXH ...............


Ngoài ra còn Mẫu D04h-TS gốc theo QĐ 505 để các bạn tham khảo
Tải file Mẫu D04h-TS truy thu BHXH theo QĐ 505

Xem thêm Mẫu Biên bản rà soát lao động chênh lệch thuế 2020 mới nhất theo QĐ 505

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội