Cách TAG - Gắn Link vào 1 Từ hoặc câu trong bài viết Facebook: 

Viết theo cấu trúc sau: [Từ hiển thị](link cần gắn)

Ví dụ: [group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao động](https://www.facebook.com/groups/DiendanBHXHvaDoanhnghiep)

Kết quả được:

group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao động