Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ đóng năm 2022 (tỷ lệ thu, mức đóng) vẫn thực hiện theo tỷ lệ kể từ 06/2017 chi tiết mức đóng (Tỷ lệ thu) các quỹ của BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) như dưới đây.

Tuy nhiên trong giai đoạn từ 01/2022 đến 06/2022, đơn vị được giảm 1% quỹ BHTN (theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg) và 0,5% quỹ BHTNLĐ-BNN (theo Quyết định 23/2021-TTg) nên Tổng tỷ lệ phải trích nộp là 30,5%.

Xem: Lưu ý: Tỷ lệ thuộc đơn vị sẽ trích vào Chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trước đây 1% là quỹ TNLĐ-BNN nằm trong quỹ BHXH, khi có Luật An toàn, Vệ sinh lao động thì hình thành 1 quỹ riêng là Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN (1%), nay được điều chỉnh còn 0,5% do Chủ sử dụng lao động đóng (trích vào Chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị).

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:
Điều 44. Mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Điều 43 của Luật này vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 

Xem thêm Tỷ lệ đóng (thu) BHXH, BHYT, BHTN và BH TNLĐ-BNN năm 2021

Thay đổi Mức lương cơ sở và mức đóng Bảo hiểm TNLĐ-BNN 2017

Tỷ lệ đóng 1995 - 2011 và Thay đổi tỷ lệ đóng BHXH từ 01/01/2012

Thay đổi tỷ lệ đóng BHXH từ 01/01/2014

Thay đổi tỷ lệ đóng BHXH từ 01/01/2016

 Tỷ giá thanh toán tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2021 trở về trước và Tỷ giá thoái thu BHXH trước năm 2007