Hướng dẫn tại Công văn 6222/BHXH-CĐBHXH ngày 17/11/2023 của BHXH TP Hà Nội V/v rà soát trường hợp NLĐ hưởng TCTN có phát sinh đóng BHXH, BHYT, BHTN để xác định trường hợp vi phạm điều kiện hưởng Thất nghiệp như sau:

Đối chiếu ngày hiệu lực HĐLĐ và thời gian hưởng TCTN của người lao động để rà soát trường hợp vi phạm điều kiện hưởng TCTN.

Theo quy định tại điểm 4, điều 21, nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định: “Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó”, do vậy ngày hiệu lực HĐLĐ từ ngày bắt đầu của tháng hưởng cuối cùng sẽ không bị vi phạm điều kiện hưởng. Nếu người lao động vi phạm điều kiện hưởng nhập “trùng TN” vào cột “vi phạm điều kiện” tại file excel danh sách.

Ví dụ: ông Nguyễn Văn A, hưởng TCTN 03 tháng từ ngày 10/5/2023 đến ngày 09/8/2023, ông A có tháng hưởng TCTN cuối cùng từ ngày 10/7/2023 đến 09/8/2023.
- Nếu ngày hiệu lực HĐLĐ của ông A từ ngày 10/7/2023 thì ông A không vi phạm điều kiện hưởng.
- Nếu ngày hiệu lực HĐLĐ của ông A trước ngày 10/7/2023 thì ông A vi phạm điều kiện hưởng.

Xem thêm Công văn 5598/BHXH-QLT BHXH Hà Nội về rà soát Trùng hưởng Trợ cấp Thất nghiệp khi Tăng mới

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

HDLD vi pham TN.JPG

CV 6222-2023-BHXHHN huong dan ra soat vi pham huong TN.JPG