Căn cứ Công văn 3881/BHXH-ST ngày 07/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quy trình Thu - Sổ thẻ theo QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Điều 50 Điểm 2 Tiết 2.1 Mục a,
Sau khi trao đổi - Ban thu BHXH Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị khi Báo giảm lao động trong tháng kể từ ngày MÙNG 1 của tháng đó bị coi là BÁO GIẢM CHẬM và phải TRUY THU BHYT THÁNG ĐÓ, thẻ BHYT sẽ có giá trị đến hết tháng. Nếu người lao động tiếp tục tham gia tại đơn vị khác trong cùng tháng đó thì KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHYT hoặc sẽ đề nghị THOÁI THU (bằng mẫu D02-TS) nếu đã bị TRUY THU.
Ví dụ: Ngày 01/08/2017 báo giảm lao động nghỉ việc tháng 08/2017 cũng phải Truy thu BHYT tháng 08/2017.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn trên cho đến khi có hướng dẫn mới.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tham khảo thêm: Lưu ý khi làm Phát sinh tăng, giảm lao động tham gia BHXH, BHYT D02-LT

 

Xem Phụ lục hướng dẫn thao tác trên phần mềm Giám định BHYT: bấm vào để xem trang 1 - 2 - 3