1. Danh sách Cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh, thành phố (KCB nội tỉnh)
Ví dụ: Đơn vị đóng tại Hà Nội đăng ký KCB tại Cơ sở KCB tại Hà Nội.

2. Danh sách Cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ bảo hiểm y tế (KCB ngoại tỉnh)
Ví dụ: Đơn vị đóng tại Hà Nội đăng ký KCB tại Cơ sở KCB tại tỉnh khác.