DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHẬN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU CHO

TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2011

 (kèm theo công văn số 1427/BHXH-GĐBHYT ngày 22/11/2010 của BHXH TPHà Nội)

 

Phụ lục 1: Dành cho các nhóm đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Thành phố Hà Nội phát hành

Phụ lục 3: Danh sách YTCQ, YTHĐ nhận thẻ đăng ký ban đầu năm 2011 (Lưu ý: Nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý)

 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (http://bhxhhn.com.vn)