Công văn số 2048/BHXH-VP ngày 05/07/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

2048 BHXHVN 2023 VneID BHXH 1.jpg

2048 BHXHVN 2023 VneID BHXH 2.jpg

2048 BHXHVN 2023 VneID BHXH PL1.jpg 2048 BHXHVN 2023 VneID BHXH PL2.jpg

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Công văn số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 của Bộ Công an về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID; Ngày 15/5/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 1397/BHXH-VP về việc triển khai cài đặt ứng dụng VNeID và định danh điện tử mức 2 đối với công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP: “Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó”.

Để thực hiện việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID phục vụ việc xác thực danh tính trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Bảo đảm 100% viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh/huyện sử dụng thành thạo ứng dụng VneID, đặc biệt là các bước kiểm tra ứng dụng VneID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID theo hướng dẫn tại Công văn số 1101/BCA-QLHC nêu trên.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo hình thức trực tiếp, viên chức tại Bộ phận một cửa đề nghị người nộp hồ sơ cung cấp thông tin về danh tính, cụ thể:

a) Trường hợp người dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn, giá trị sử dụng: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam.

b) Trường hợp người dân đã có định danh điện tử mức độ 2 và đề nghị sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện TTHC:

- Viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa sử dụng ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản của cá nhân viên chức đã được định danh điện tử mức độ 2, thực hiện quét mã QR code “Mã định danh điện tử” trên ứng dụng VNeID của người nộp hồ sơ để xác thực thông tin công dân thật hay giả; sau đó kiểm tra hình ảnh căn cước công dân từ ứng dụng trên máy điện thoại của người nộp hồ sơ.

- Sau khi kiểm tra xác thực danh tính công dân, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định, đồng thời cập nhật trên Phần mềm Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ như sau: Tại mục “Tên giấy tờ”, ghi: “Căn cước công dân”; tại mục “Ghi chú”, ghi: “VNeID mức 2”.

(Thực hiện theo “Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID” ban hành kèm theo Công văn số 1101/BCA-QLHC của Bộ Công an và Hướng dẫn xác thực danh tính, cập nhật thông tin tại Phụ lục I gửi kèm văn bản này).

3. Viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa lưu ý người nộp hồ sơ khi đến nhận kết quả giải quyết TTHC cần mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc sử dụng ứng dụng VNeID cung cấp hình ảnh thẻ Căn cước công dân để xác thực danh tính; đảm bảo thực hiện trả kết quả đúng người, đúng đối tượng, đúng nội dung yêu cầu của người tham gia thụ hưởng các chế độ BHXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị BHXH tỉnh, thành phố phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) để được hỗ trợ, giải quyết./

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Tổ Công tác Đề án 06;
- Lưu: VT, VP.  
              

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Chu Mạnh Sinh