Công văn số 1984/BHXH-TST ngày 10/05/2024 của BHXH Hà Nội chấn chỉnh các quy định, quy trình nghiệp vụ thu BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 05/2024 trong đó:

Đối với trường hợp Truy thu nguyên lương (TM không kịp thời, kể cả báo ON chậm sau nghỉ TS, ốm đau và KL) từ 1 đến 2 tháng phải có D02-LT (ghi đầy đủ thông tin trên mẫu theo quy định), bản sao (scan) HĐLĐ kèm theo, bảng lương, bảng chấm công để làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Văn bản hợp nhất 2525/VBHN-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN mới nhất từ 2023. Bộ thủ tục hồ sơ truy thu theo quy định tại PHỤ LỤC 02: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ LẬP DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN

Cán bộ thu căn cứ hồ sơ trên, kiểm tra và lập phiếu trình đề nghị Lãnh đạo cho thực hiện truy thu nếu đủ điều kiện theo quy định, không nghỉ quá 13 ngày làm việc trong tháng.

Xem Công văn 1984/BHXH-TST BHXH Hà Nội chấn chỉnh Quy trình nghiệp vụ Thu và Thủ tục truy thu, truy đóng BHXH

 Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 1984-2024-BHXHHN chan chinh nghiep vụ Thu - bia.jpg

 

 Nội dung chính Công văn số 1984/BHXH-TST như sau:

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã

       Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, quy trình công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) (Thông báo Kết luận số 1433/TB-BHXH ngày 03/4/2024; Thông báo Kết luận số 1727/TB-BHXH ngày 23/4/2024; Thông báo Kết luận số 1908/TB-BHXH ngày 06/5/2024; Công văn số 1124/BHXH-TST ngày 20/3/2024 về chấn chỉnh thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN sau rà soát quy trình nghiệp vụ tại một số quận huyện theo Công văn số 996/BHXH-TST; Công văn số 1163/BHXH-TTKT ngày 21/3/2024 về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại qua công tác kiểm tra nội bộ; Công văn số 1415/BHXH-TST ngày 03/4/2024 về rà soát và xử lý dữ liệu trùng thẻ, trùng quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Công văn số 1592/BHXH-TST ngày 12/4/2024 về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy trình, quy định về công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ). Tuy nhiên, việc thực hiện tại BHXH các quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện) vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Để thực hiện đúng các quy định, quy trình về thực hiện công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH huyện nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

       1. Về việc báo cáo, rà soát các trường hợp truy thu tách dòng, đóng BHXH dưới 9 tháng để hưởng thai sản và tăng lương đột biến theo Công văn số 1592/BHXH-TST ngày 12/4/2024: tính đến ngày 10/5/2024, còn một số BHXH huyện chưa hoàn thành việc rà soát, toàn thành phố còn 12.709 trường hợp chưa rà soát, trong đó: truy đóng tách dòng còn 1.525 trường hợp (chiếm 23%), 10.500 trường hợp đóng BHXH dưới 9 tháng để hưởng thai sản (chiếm 54%), 684 trường hợp tăng lương trước khi nghỉ thai sản (chiếm 38%). Yêu cầu BHXH huyện tiếp tục rà soát và hoàn thành, báo cáo BHXH Thành phố trước ngày 31/5/2024.

       2. Thực hiện các quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN: yêu cầu BHXH huyện thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục hồ sơ trong việc truy thu, truy giảm theo Văn bản hợp nhất 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam. Riêng đối với việc truy thu từ 01 đến 02 tháng phải có tờ trình được phê duyệt của Lãnh đạo BHXH huyện trước khi thực hiện phát sinh truy thu, đồng thời lưu trữ tờ trình theo quy định. => xem Điều kiện và Thủ tục truy thu, truy đóng BHXH từ năm 2023 theo QĐ 490/QĐ-BHXH

       3. Việc rà soát và xử lý thẻ trùng, trùng quá trình tham gia: BHXH huyện tiếp tục xử lý dữ liệu trùng theo quy định tại Công văn số 3491/BHXH-TST ngày 26/10/2023 của BHXH Việt Nam, ngoài ra BHXH huyện tự kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng trùng.

       4. Việc giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình: rà soát, kiểm tra xác định mức đóng của người tham gia BHYT hộ gia đình, xác định chính xác số tiền giảm trừ tham gia BHYT hộ gia đình từ người thứ 2 trở đi theo hộ khẩu điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp xác định giảm trừ sai, Giám đốc BHXH huyện phải chỉ đạo thu hồi, hoàn quỹ BHYT ngay.

       BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về BHXH Thành phố (qua phòng Quản lý Thu – Sổ, Thẻ) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ;
- VP, các phòng NV;
- BHXH các Q, H, TX (để t/h);
- Lưu: VT, TST.

                      

   GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Phan Văn Mến